Biografi Syaikh Salim Ibn `Eid Al-Hilali

TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR

Beliau dilahirkan di Al-Khalil (Hebron), Palestina pada 1377 H (1957 M)

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Beliau menemani Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani Rahimahullaah – Ahli Hadits dan Mujaddid pada abad ini – dan berguru kepadanya selama seperempat abad (25 tahun). Beliau bertemu dan belajar dengan banyak `ulama di India, Pakistan  dan Hijaz, yang memberinya ijazah (pengakuan) untuk mengajar dan menyampaikan dari mereka. Seperti Syaikh Badi` Ar-Rashidi (Ahli Hadits dari Sind), Syaikh Muhibbuddin Ar-Rashidi, Syaikh `Abdul Ghafar hasan, Syaikh Muhammad `Abdah Al-Falaah, Syaikh ‘Ataa-ulaah  Hanif (Ahli Hadits dari Punjab) dan Syaikh Hammad Al-Anshori (Ahli  Hadits dari Madinah)

PERANAN BELIAU DALAM DAKWAH

Beliau berperan aktif dalam menyerukan kepada Manhaj Salaf. Beliau mungkin adalah salah satu Syaikh Salafi yang paling terkenal di barat karena beliau secara konstan mengunjungi dan menghadiri konferensi Islam, seminar dan program di Inggris dan Amerika Serikat. Beliau  juga mengajar di Yordania, sehingga menghasilkan banyak rekaman dalam  bahasa Arab dan Inggris (terjemahan).

KARYA BELIAU

Beliau telah menulis banyak buku dan yang sudah dicetak adalah lebih dari 100 buku. Diantaranya :

 1. Bahjatun-Nadhirin Syarh Riyadhus Shalihin (3 jilid) [penjelasan  kitab Riyadhus-Shalihin]
 2. Mawsuu’atul-Manaahii asy-Syara’iyyah fi Shahih As-Sunnah an- Nabawiyyah (4 jilid)
 3. Kifaayatul-Hafadza Syarh Muqaddimah al-Muqidhah [Penjelasan sebuah  buku tentang Terminologi  Hadits]
 4. Limaadza Akhtartu al-Manhaj as-Salafi [mengapa memilih manhaj  Salaf]
 5. Basho’ir Dhiwi Syaraf [Sebuah buku yang menjelaskan beberapa  prinsip Manhaj Salaf]
 6. Mu’alifaat Sa’id Hawa [Kritik ilmiah terhadap buku-buku Sa`id hawa]
 7. Al-Jama’at al-islamiyyah [Buku tentang jama`ah-jama`ah Islam] beliau menulis buku ini ketika berusia 25 tahun.
 8. Al-Qabiduun `alal-Jamr [Pengikut Sunnah – Mereka yang memegang  bara api]
 9. Madaarij al-`Ubudiyyah
 10. Tuubaa Lil-Ghurabaa [Koleksi dan tahqiq hadits tentang Al-Ghuroba]
 11. As-Sabr
 12. Maqaami’ ash-Shaytaan
 13. Halaawatul-Eemaan [Manisnya Iman]
 14. Qisat Ka’ab Ibn Maalik [Faedah dari hadits Ka’ab Ibn Maalik]
 15. Al-Qoulul-Mubin fi Jamaa’atul-Muslimin
 16. Ar-Riyaa
 17. Al-Hayaa
 18. Makaarim al-Akhlaaq

Selain buku-buku yang beliau tulis, Beliau juga memeriksa, men-tahqiq dan meringkas sejumlah kitab `ulama sebelumnya, seperti:

 1. Al-Waabil as-Sayyib oleh Ibn Al-Qayyim (ringkasan)
 2. Al-`Itishom oleh As-Syathibi (2 jilid)
 3. Taklid buta Madzhab oleh al-Ma’sumi
 4. Al-Adzkaar oleh An-Nawawi (2 jilid)
 5. `Uddat-us-Shabirin of Ibn Al-Qayyim
 6. Jaami’ul`Ulum walHikam of Ibn Rajab (ringkasan)

Beliau juga menulis banyak artikel dan dokumen penelitian tentang Manhaj dan Aqidah, yang terdapat pada banyak majalah Islami dan surat kabar.

TUGAS BELIAU:

Beliau adalah salah satu pendiri majalah Salafi Ash-Shalah, dan menjabat sebagai direktur utamanya.

Beliau adalah pendiri dan anggota direksi Markaz al-Imam Al-Albani di Yordania, yang membuat karya-karya ilmiah dan mengadakan acara dan  seminar.

Sumber dan bacaan lebih lanjut:
Biografi Beberapa Ahli Hadits

Iklan

Komentar ditutup.

%d blogger menyukai ini: