Biografi Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz

Biodata Syaikh Abdul Aziz bin Baz [1]

Beliau adalah Syaikhul Islam, Samahatusy Syaikh Abu Abdillah Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah Alu Baz. Lahir pada 12 Dzulhijjah tahun 1330 H di kota Riyadh. Pada mulanya beliau adalah orang yang dapat melihat, kemudian terkena musibah sakit pada kedua matanya pada tahun 1346 H saat berusia 16 tahun. Pandangannya menjadi lemah dan akhirnya beliau buta pada tahun 1350 H, ketika berusia 20 tahun.

Kegiatan Menuntut Ilmu

Beliau telah menghafal al-Qur’anul Karim sebelum usia baligh. Kemudian bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu kepada para ulama di Riyadh. Ketika sudah tampak di dalam ilmu syar’i dan bahasa, beliau ditugasi untuk menjadi qadhi tahun 1357 H, dan beliau tiada berhenti dari menuntut ilmu, di mana beliau selalu melazimkan penelitian dan pengajaran, malam dan siang. Beliau tidak disibukkan oleh jabatan-jabatan dari hal itu sehingga bertambahlah ilmu dan pendalaman dalam kebanyak­an ilmunya. Beliau menaruh perhatian khusus di bidang hadits dan ilmunya sehingga penghukuman beliau terhadap hadits shahih dan dha’if bisa diambil sebagai pelajaran. Ini merupakan sebuah tingkatan yang sedikit sekali dapat dicapai oleh seseo­rang, khususnya pada zaman sekarang ini. Hal itu tampak di da­lam tulisan-tulisannya dan fatwanya di mana beliau memilih pendapat-pendapat yang ditopang oleh dalil.[2]

Sifat-Sifatnya

Beliau berperawakan sedang, berwajah bulat telur, berkulit kecokelatan, berhidung mancung, dan jenggotnya disemir de­ngan hinna’ (daun inai).

Beliau dikenal memiliki sifat tawadhu’, tenang, lembut, berwibawa, dan sangat ramah kepada siapa pun. Beliau dikenal sangat sabar lagi dermawan. Beliau tidak membeda-bedakan si­apa pun dalam bergaul. Di meja makannya bertemulah anak ke­cil, orang tua, orang kaya, dan orang fakir. Beliau sangat banyak menolong dan membantu siapa saja yang membutuhkan bantu­an. Beliau dikenal sangat pemberani dalam membela kebenaran.

Beliau suka memakai pakaian putih dan lebar. Pakaian bawahnya sampai separuh betisnya.[3]

Guru-Guru dan Murid-Muridnya

Beliau menimba ilmu dari banyak ulama, di antara mereka yang paling menonjol ialah:

 1. Syaikh Muhammad bin Abdul Lathif bin Abdurrahman bin Hasan bin Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, Qadhi Riyadh.
 2. Syaikh Shalih bin Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Hasan bin Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab.
 3. Syaikh Sa’ad bin Hamd bin ‘Atiiq, Qadhi Riyadh.
 4. Syaikh Hamd bin Faris, Wakil baitul maal di Riyadh.
 5. Samahatusy Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Lathif Ali Syaikh, Mufti Kerajaan Arab Saudi. Sungguh beliau telah melazimi halaqahnya kira-kira sepuluh tahun, dan mengambil darinya seluruh ilmu syar’i mulai dari tahun 1347 s.d. 1357 H.
 6. Syaikh Sa’ad Waqqash al-Bukhari, seorang ulama Makkah al-Mukarramah. Beliau belajar tajwid darinya pada tahun 1355 H.

Semenjak menjabat sebagai Qadhi di kota Kharj tahun 1357 H beliau terus mengajar di halaqah-halaqah yang terjadwal. Halaqah beliau terus berjalan setiap hari dalam sepekan kecuali hari Selasa dan Jum’at.

Beliau mempunyai banyak murid yang meluangkan waktu­nya untuk terus belajar kepada beliau. Di antara mereka yang paling menonjol ialah:

 1. Syaikh Abdullah al-Kanhal
 2. Syaikh Rasyid bin Shalih al-Khanin
 3. Syaikh Abdurrahman bin Nashir al-Barrak
 4. Syaikh Abdul Lathif bin Syadid
 5. Syaikh Abdullah bin Hasan bin Qu’ud
 6. Syaikh Abdurrahman bin Jallal
 7. Syaikh Shalih bin Halil
 8. dan lain-lain.

Pada tahun 1372 H beliau pindah ke Riyadh untuk menga­jar di Ma’had Riyadh al-llmi. Kemudian beliau mengajar ilmu fiqih, hadits, dan tauhid di fakultas Syari’ah setelah didirikan pada tahun 1373 H, hingga beliau menjabat wakil rektor Univer­sitas Islam Madinah al-Munawwarah tahun 1381 H. Beliau telah membangun halaqah pengajaran di Jami’ al-Kabir di Riyadh se­jak berpindah ke sana. Halaqah ini terus berjalan meskipun pada tahun-tahun akhir terbatas pada sebagian hari saja dalam sepekan karena banyaknya pekerjaan. Banyak para penuntut ilmu yang bermulazamah dalam halaqah tersebut.

Di tengah keberadaannya di Madinah dari tahun 1381 H se­bagai Wakil Rektor Perguruan Tinggi itu, dan Rektor sejak ta­hun 1390 s.d. 1395 H, beliau mengadakan halaqah untuk menga­jar di Masjid Nabawi. Dan yang dapat dijadikan catatan bahwa jika beliau berpindah ke tempat selain tempat tinggalnya, maka terus berdiri halaqah di tempat baru yang beliau tinggali. Seperti di Thaif pada hari-hari musim panas. Dan Allah telah membe­ri manfaat dengan adanya halaqah-halaqah ini.

Tulisan dan Kitab-kitabnya

 1. Majmuu ‘u Fataawaa wa Maqaalaatun Mutanawwi ‘ah
 2. Al-Fawaaidul Jaliyyah fil Mabaahitsil Fardhiyyah
 3. At-Tahqiiq wal Iidhaah li Katsiirin min Masaailil Hajji wal ‘Umrah waz-Ziyaarah (Taudhiihul Manaasik)
 4. At-Tahdziir minal Bida’, mencakup empat pembahasan, yaitu: hukum perayaan maulid Nabi, perayaan Isra’ Mi’raj, malam nishfu Sya’ban, dan kedustaan mimpi khadim (pelayan) kamar Nabi صلي الله عليه وسلم yang bernama Syaikh Ahmad.
 5. Dua risalah ringkas tentang zakat dan puasa
 6. Al-‘Aqiidatush-Shahiihah wa ma Yudhaadduhaa
 7. Wujuubul ‘Amal bi Sunnatir-Rasuuul wa Kufru man Ankarahaa
 8. Ad-Da’wah Hallah wa Akhlaqud-Du’aah
 9. Wujuubu Tahkiimi Syar’illaah wa Nabdzi ma Khaalafahu
 10. Hukmus-Sufuur wal Hijaab wa Nikaahisy-Syighaar
 11. Naqdul Qaumiyyatil ‘Arabiyyah
 12. Al-Jawaabul Mufiid fii Hukmit-Tashwiir
 13. Asy-Syaikh Muhammad ibnu Abdil Wahhaab, Da’watuhu wa Siiratuhu
 14. Hukmul Islaam fii man Tha’anafil Qur’aan aufii Rasuulillah صلي الله عليه وسلم
 15. Haasyiyatun Mufiidah ‘alaa Fathil Baarii, sampai kepada “Kitabul Hajji”
 16. Risalatul Adillatin-Naqliyyah wal Hissiyyah ‘alaa Juryaanisy-Syamsi wa Sukuunil Ardhi wa Imkaanish-Shuuudi Hal Kawaakib
 17. Iqaamatul Baraahiin ‘alaa Hukmi man Istaghaatsa bi ghairillaah au Shaddaqal Kahanah wal ‘Arraafiin
 18. Al-Jihaadu fii Sabiilillaah
 19. Ad-Duruusul Muhimmah li ‘Aammatil Ummah
 20. Fataawaa Tata’allaqu bi Ahkaamil Hajji wal ‘Umrah waz-Ziyaa­rah
 21. Wujuubu Luzuumis-Sunnah wal Hadzru minal Bid’ah
 22. Tuhfatul Akhyaar bi Bayaani Jumlatin Naafi’atin mimma Wara-da fil Kitaabi was-Sunnatish-Shahiihah minal Ad’iyyati wal Adzkaar
 23. Tsalaatsu Rasaail fish-Shalaah:

dan lain-lain, khususnya yang belum dicetak.

Jabatan-jabatan yang Beliau Pegang

 1. Direktur Lembaga Riset, Fatwa, Dakwah, dan Bimbingan. Kemudian Mufti Umum KSA dan Ketua Lembaga Ulama-ulama Besar dan Urusan Riset dan Fatwa
 2. Direktur Lembaga Tetap untuk Riset dan Fatwa
 3. Ketua dan Anggota Dewan Utama Rabithah ‘Alam Islami
 4. Ketua Dewan Tinggi Internasional untuk Masjid
 5. Ketua Majma’ Fiqih Islami di Makkah al-Mukarramah bagi­an dari Rabithah ‘Alam Islami
 6. Anggota Majelis Tinggi Universitas Islam di Madinah al-Munawwarah
 7. Anggota Lembaga Tinggi Dakwah Islam

Dan kegiatan beliau tidak hanya terbatas pada apa yang te­lah disebutkan di atas. Akan tetapi, beliau selalu menyampaikan ceramah-ceramah dan menghadiri pertemuan-pertemuan ilmi­ah dan memberikan komentar (keterangan). Dan (beliau) mem­bangun majelis-majelis khusus dan umum yang beliau hadiri de­ngan membacakan kitab dan komentar (penjelasan) di samping beramar ma’ruf nahi munkar yang menjadi ciri tetap beliau.[4]

Pengabdiannya Kepada Islam dan Kaum Muslimin

Pengabdian beliau kepada Islam dan kaum muslimin merambah dari negeri tempat beliau tinggal hingga ke seluruh penjuru negeri Islam. Banyak lembaga Islam di seluruh dunia yang menjadikan beliau sebagai pembina dan pemimpin. Belia juga sering menghadiri muktamar-muktamar para da’i dari dunia Islam.

Demikian juga, beliau memiliki perhatian besar terhadap perjuangan kaum muslimin di negeri-negeri Islam, baik di Palestina, Eritrea, Filipina, Afghanistan, Cyprus, Bosnia, Chechnya, dan yang lainnya. Beliau banyak membantu mereka secara materiel dan moril.

Di antara pengabdian beliau yang begitu besar pengaruhnya ke seluruh penjuru dunia adalah pengabdian beliau kepada Jami’ah Islamiyyah (Universitas Islam) Madinah yang merupakan lembaga pendidikan yang diikuti oleh putra-putra kaum musIimin dari seratus negara atau lebih. Banyak di antara alumninya

yang kemudian kembali ke negaranya masing-masing, mengem­ban tugas dakwah di negerinya.

Beliau banyak berjasa dalam menyebarkan kitab-kitab Is­lami. Darul Ifta’, lembaga yang beliau pimpin, banyak mencetak kitab-kitab dalam bidang aqidah, tafsir, hadits, dan fiqih untuk dibagi-bagikan, ke seluruh dunia.

Pujian Para Ulama dan Tokoh Kepadanya

1.   Syaikh Abdullah bin Sulaiman bin Mani’ berkata:

“Tidak diragukan lagi bahwa guru kami dan orang tua kami Syaikh Abdul Aziz adalah seorang imam dan mujaddid za­man ini. Beliau adalah imam dalam ilmu hadits dan rijalnya, imam dalam fiqih dan ketelitian pandangan, imam dalam dak­wah Hallah dengan lisannya, penanya, jiwanya, dan hartanya. Imam dalam kedermawanan jiwa dan tangan, serta imam dalam lapang dada, tawadhu’, qana’ah, dan taqwa.”

2.   Syaikh Abdurrazzaq Afifi berkata:

“Tulisan-tulisannya menunjukkan kejelasan makna, kemu­dahan ibarat, kebagusan pemilihan, bersamaan dengan kekuat­an argumen, yang kesemuanya itu menunjukkan atas nasihat, kejernihan jiwa, keluasan wawasan, kecerdasan, dan lancarnya pikiran.”[5]

3. Abdurrahman al-‘Asymawi (penyair) berkata:

Berita macam apakah yang telah disiarkan itu

Adakah kebenaran darinya ataukah itu hanya ejekan belaka

Mengapa berita itu diucapkan

Sampai ke gendang-gendang telinga

“Syaikh telah wafat” berita itu menjadi petir

yang menyambar hati-hati yang berada di dada

Atau ia hanyalah bagaikan luapan lahar gunung berapi

Yang menghampiri dan menjadi gelombang samudera

Aduhai aduhai saja saat itu kumatikan dering teleponku

Sebelum daku mendengar orang yang telah menyeruku dari mereka

Atau aku tutup saja setiap saluran telepon yang dapat menghubungiku

Agar aku dapat terbebas dari deringannya

“Syaikh telah wafat katamu?” Tidakkah kamu punya berita yang lain

yang dengannya hatiku dapat kembali ceria

Demi Rabbmu ungkapkanlah padaku apa saja

Selain berita itu, semoga itu dapat membebaskan hatiku darinya

Demi Rabbmu ungkapkanlah padaku apa saja

Namun ia justru berkata: Sungguh aneh keadaanmu wahai pemuda

Lupakah kamu bahwa kematian itu pasti datangnya?

Dan ia merupakan suratan adanya

Lupakah kamu Bahwa hanya Allah-lah semata

Yang ‘kan Abadi Sedangkan semua ciptaan-Nya pasti ‘kan binasa

4. Dr. Sayyid Thanthawi (Syaikh al-Azhar) berkata:

“Saya telah mengetahui dengan sebenar-benarnya tentangyang mulia Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz رحمه الله semoga rahmat Allah atasnya dan menjadikan baik peninggalannya. Saya melihat pada dirinya ada akhlak yang teramat lurus, dan adab yang tinggi. Lisannya tidak pernah mengucapkan ucapan yang buruk. Bila hendak mengkritik seseorang, ia selalu meng­gunakan ucapan baik dan selalu mendasarinya atas keikhlasan untuk mencari wajah Allah semata. Ia juga selalu berjalan di atas hukum-hukum al-Qur’an dan Sunnah Nabi yang suci, dan ia belum pernah melenceng dari keduanya.”

5. Syaikh Muhammad Zuhal (Maroko) berkata:

“Cukuplah kiranya menggambarkan kebesarannya, ialah dengan penerimaan manusia atas keputusannya bila terjadi per­selisihan lalu dibawakan fatwa dari Syaikh, pastilah mereka akan merasa puas dengannya. Sebagaimana di dalam istilah orang Arab:

قطعت جاهزة خطيبـي

(Putusannya membungkam perkataan yang lainnya)

Sebagai contoh begitu besarnya pengaruh serta kedudukannya di Maroko ini, dari dahulu tidak pernah dikenal tentang berse­dekap setelah bangkit dari ruku’ kecuali dari yang telah ditulis­nya dalam salah satu risalahnya yang telah lama sampai di Ma­roko ini. Walaupun demikian, mereka langsung saja mengamal­kannya, bahkan mereka bersikap fanatik sekali terhadap penda­pat Syaikh tersebut, meskipun itu sebuah masalah ijtihadiyyah saja yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Sehingga hal itu menjadi bukti bahwa pendapat Syaikh begitu dihormati dan memiliki tempat tersendiri di Maroko ini.”

6. Dr. Nashr Farid Waashil (Mufti Mesir) berkata:

“Beliau رحمه الله termasuk dari orang-orang yang ikhlas dan tu­lus dalam agamanya, dan termasuk seorang yang telah mengor­bankan seluruh hidupnya untuk berjuang di dalam mendakwah­kan Islam, dan juga seorang yang memiliki sifat rendah hati yang teramat besar pada setiap sisi kehidupannya. Beliau juga memiliki sebuah madrasah yang telah dibinanya, serta mengha­silkan banyak sekali ulama di setiap tempat di permukaan bumi ini. Kemudian merekalah yang menyambung dakwahnya di tempat masing-masing. Beliau juga termasuk orang yang dike­nal berpegang teguh dengan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya صلي الله عليه وسلم

Ia juga seorang yang sangat rendah hati sepanjang hidup nya, layaknya sifat para ulama. Beberapa kali kami telah bersa manya, jelaslah bagi kami bahwa beliau merupakan contoh yang baik bagi seluruh kaum muslimin, khususnya di dalam ber pegang teguh kepada aqidah Islam yang shahih, dan pokok-pokok ajaran tersebut. Yakni aqidah Islam yang penuh dengan kemudahan.

Beliau telah berjuang sebenar-benarnya sampai kematian menjemputnya. Maka kita berdo’a memohon kepada Allah سبحانه و تعالي agar berkenan memberikan kepadanya balasan yang baik alas segala yang telah ia persembahkan kepada Islam dan kaum muslimin. Selama hayatnya yang begitu panjang dan penuh ber kah ini—insya Allah—sebagai jalan untuk menyebarkan dakwah Islam ke segala penjuru dunia ini.”

7. Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqar (Yordania) berkata:

“Sungguh engkau adalah milik seluruh kaum muslimin, dan tidak hanya milik penduduk negeri tertentu, atau golongan tertentu saja di dunia Islam ini. Dan engkau telah menjadi sau­dara, dan bapak yang memberikan petunjuk dan pengarahan. Saat ini kami memohon kepada Rabb Yang Maha Agung, Sang pemilik Arsy yang agung, agar mewafatkan beliau dengan rah-mat-Nya, dan memasukkan engkau ke dalam surga-Nya yang teramat luas, serta memasukkan engkau ke dalam rombongan­nya para nabi, orang-orang shalih, dan para syuhada, dan orang-orang yang shalih. Sungguh peninggalan-peninggalanmu akan selalu mengabadi dan diamkan setiap hari sampai hari ini di setiap tempat. Alhamdulillahi Rabbil ‘’alamin … kami memohon kepada Allah سبحانه و تعالي agar menjadikan apa yang ada pada-Nya semua­nya, adalah kebaikan untukmu, dan lebih baik dari apa yang te­lah engkau dapati di dalam kehidupan ini, dan mudah-mudahan engkau berpindah dari kehidupan dunia yang teramat melelah­kan ini kepada kehidupan yang dipenuhi dengan rahmat-Nya yang luas serta Maha Pemurah …. insya Allah. Segala puji bagi Rabb semesta alam.”

8.   Dr. Fuad Mukhaimir (Mesir) berkata:

“Tidak berlebihan kiranya, bila kita katakan ia seorang imam pada masanya ini, itu didasarkan pada usaha beliau men­didik para ulama, dan mendidik para para da’i. Dan juga usaha­nya untuk menyebarkan Islam ke segala penjuru dunia, yang mereka para murid-muridnya telah menyumbangkan yang baik dan penuh berkah ini, yang telah ia bimbing dan arahkan mereka dengan dasar al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah صلي الله عليه وسلم

9.   Dr. Ahmad al-Batili (murid Syaikh Bin Baz) berkata:

“Ia telah menyumbang kepada 1500 orang da’i di dunia ini, dari usahanya sendiri رحمه الله  yang biasa ia kumpulkan dari para dermawan. Dan ini merupakan perjuangannya di jalan Allah, padahal ia belum pernah safar ke luar negeri sekali pun. Akan tetapi, perhatiannya terhadap dakwah amatlah besar, khusus­nya ketika menjabat Wakil Rektor di Universitas Islam Madinah, tempat ia mendidik para da’i dan mengajar para penuntut ilmu. Tatkala ia telah dipindahkan untuk menduduki jabatan ketua umum mufti Kerajaan Arab Saudi, ia juga membuka lembaga dakwah di luar negeri. Ia juga seringkah menghubungi para da’i, mengarahkan, memberikan perhatian kepada mereka, serta me­ngontrol mereka.”

10. Syaikh Muhammad Yatamari (Mali, Afrika) berkata:

“Pengaruh Syaikh yang mulia رحمه الله begitu besar di tengah masyarakat Mali. Hal itu sangat terlihat dari pengaruh dari kitab-kitab karyanya serta fatwa-fatwanya yang telah beredar di tengah-tengah mereka. Dan juga terlihat dari pergerakan murid-muridnya yang berasal dari Mali. Dan hal-hal yang berkenaan dengan pengaruhnya tersebut di tengah-tengah masyarakat Mali ini dari kitab-kitab karyanya serta fatwa-fatwanya. Terus terang saya katakan bahwa kitab-kitab karyanya serta fatwa-fatwanya telah menjadi rujukan yang utama sekali di masjid masjid yang berada di Republik Mali ini, dan semua itu berdasarkan karunia yang telah Allah berikan kepadanya. Kemudian juga berdasarkan keilmuan, ketinggian akhlak, serta sifat-sifat baiknya yang sangat menonjol, dari dirinya yang mulia itu, se­hingga hal ini menjadi dasar yang membuat kebanyakan manu­sia dapat menerima kitab-kitab serta fatwa-fatwanya.

Pengaruh Syaikh yang mulia—semoga dirahmati Allah—, tidak hanya terbatas di negeri Mali ini saja, bahkan pengaruh tersebut juga sangat dirasakan di beberapa negara tetangga yang sama-sama terletak di bagian Barat Afrika, seperti yang terjadi di Nigeria, Pantai Gading, dan Burkina Faso. Hal itu se­mua terwujud berkat karunia Allah, kemudian juga berkat usa­ha murid-muridnya yang telah menyelesaikan studinya di Arab Saudi, dan di mana mereka telah mendapatkan kesempatan un­tuk belajar dari Syaikh. Setelah mereka pulang dari sana, mere­ka disibukkan dengan dakwah di sini sebagai rasa tanggung ja­wab atas tugas yang mereka emban.”[6]

Wafatnya

Dan Syaikh Abdul Aziz bin Baz meninggal dunia di kota Riyadh, menjelang fajar pada hari Kamis, tanggal 27 Muharram 1420 H, bertepatan dengan 13 Mei 1999 M, dan dimakamkan di Makkah. Semoga Allah memberi manfaat kepada kita dengan ilmu dan fiqihnya untuk menambah ilmu yang bermanfaat dan amal shalih.


[1] Biodata beliau kami nukil dari Faatawaa al-Lajnah ad-Daaimaah lil Buhuutsil ‘Ilmiyyah wal Iftaa, hlm. 30-36 dengan tambahan dari beberapa sumber.

[2] Faatawaa al-Lajnah ad-Daaimaah lil Buhuutsil ‘Ilmiyyah wal Iftaa, hlm. 30-31 dengan sedikit tambahan.

[3] Majalah al-furqon Gresik, edisi 10 bulan Jumadal Ula tahun ke-4 1426 H, hlm.47.

[4] Faatawaa al-Lajnah ad-Daaimaah lil Buhuutsil ‘Ilmiyyah wal Iftaa, hlm. 30-31 dengan sedikit ringkas.

[5] Majalah al-furqon Gresik, edisi 10 bulan Jumadal Ula tahun ke-4 1426 H, hlm.48 dengan sedikit ringkasan.

[6] Video biografi Syaikh Bin Baz, Dokumentasi video ceramah-ceramah Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, perjalanan hidup, dan pemakam­an beliau. Penerjemah Ibnu Saini, produksi Maktabah Abdullah. Ju­dul asli:  رحيل الإمام، ساعة من التوثيق لحياة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله, Penerbit Haitsam Hawana.

Sumber dan Bacaan Lebih Lanjut:
Biografi 3 Imam Ahlus Sunnah [bin Baz, al-Albani dan Ibn Utsaimin]

Iklan

4 Responses to Biografi Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz

 1. Ping-balik: Perintah dan Keutamaan Bedoa | Doa dan Dzikir

 2. Ping-balik: Doa Keluar Rumah | Doa dan Dzikir

 3. hamzah bin sirajuddin says:

  assalamu ‘alaikum….ya ikhwanii fillah
  ana mau nanya, kalau pengertian da’wah menurut syaikh bin baz, di buku atau situs mana ya…? syukron wa jazakumullahu khairan.

  • Ibnu Majjah says:

   Wa ‘alaikumussalam wa rahamatullahi wa barakatuh…ya akhi
   eBook tulisan syaikh bin Baz tentang Dakwah ilallah ada di blog AbuSalma pada bagian download ebook yang berjudul Ebook Dakwah, disamping tulisan syaikh bin Baz dalam ebook tersebut juga tulisan Syaikh Ibnu Utsaimin dan Syaikh Muhammad bin Hasan bin ‘Abdirrahman Alu asy-Syaikh
   Jazakumullahu khairan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: